Home

Home

Van de NL Juweliers- en Uurwerkenbranche en de Vereniging Goud- en Zilversmeden. (AV CZ/98, februari 2010)

1 Definities

In deze Alg. Voorw. wordt verstaan onder Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product. Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NJU/VGZ een aanbod doet of een Overeenkomst sluit betreffende een Product. Overeenkomst: Overeenstemming tussen Ondernemer en Consument inzake een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk. Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand.

Product: Juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen en aanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp, vervaardiging en taxatie van genoemde goederen.

2 Toepasselijkheid

Deze Alg. Voorw. zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen Ondernemer en Consument.

3 Aanbod

1. Het aanbod van Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is, indien een termijn voor aanvaarding is gesteld, van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. 2. In het aanbod wordt i.i.g. opgenomen: a. omschrijving van Product met eventuele toebehoren b. de prijs van Product met aanduiding of de prijs een vast of niet-vast overeengekomen prijs is c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke leveringsdatum is

4 Prijs

1. De prijs die Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren hoogte van prijs af zal hangen. 2. Als binnen 3 maanden na sluiten van Overeenkomst, maar nog vóór aflevering, t.a.v. een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Consument heeft recht op ontbinding van Overeenkomst als ná 3 maanden na het sluiten van Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd. 3. Het 2de lid is n.v.t. op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

5 Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Ondernemer. 2. De aanvaarding van het aanbod door Consument is slechts geldig indien dit binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door Ondernemer kan Consument de overeenkomst ontbinden. 3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, of elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan Consument te worden verstrekt. Ontbreken van een schriftelijke vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter niet nietig.

6 Betaling

1. Betaling vindt plaats contant bij aflevering, tenzij anders is overeengekomen. 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet Consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals in Overeenkomst zijn vastgesteld. 3. Bij koop heeft Ondernemer het recht Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 30% van de prijs te verplichten.

7 Aflevering en levertijd

1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van Consument. 2. Onder levertijd wordt verstaan de in Overeenkomst afgesproken termijn. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. 3. Bij overschrijding van vermoedelijke levertijd krijgt Ondernemer alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij Consument in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen. 4. Bij overschrijding van  nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft Consument, met behoud van recht op nakoming, het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

8 Eigendomsvoorbehoud en overdracht

Ondernemer blijft eigenaar van Product zolang Consument niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, m.i.v. hetgeen hij i.v.m. het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden (conform art. 12 lid 2 van deze alg. voorw.).

9 Conformiteit

1. Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan Overeenkomst. Ondernemer staat er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. 2. Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. 3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen Ondernemer niet worden tegengeworpen.

10 Garanties

1. Ondernemer garandeert i.g.v. koop/verkoop en vervaardiging van sieraden gedurende een termijn van 6 maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert Ondernemer gedurende een termijn van 3 maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen. Consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft Consument recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van Overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend. 2. Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan a.g.v. ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade a.g.v. deze gebreken. 3. Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door Ondernemer afgegeven handelsgarantie.

11 Niet-nakoming van Overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 2. Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

12 Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid

1. Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. 2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog steeds niet is betaald, is Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van betalingsdatum, evenals de redelijke incassokosten en kosten van verzekering en opslag van het betreffende Product. 3. Consument die een Product aan Ondernemer afgeeft ter uitvoering van een Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste van Ondernemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan Ondernemer verschuldigd is of zal worden. 4. Als Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of vervaardiging van een Product aan Ondernemer heeft voldaan, heeft Ondernemer het recht de Overeenkomst op te zeggen en tot open- bare verkoop van de verpande zaak over te gaan, tenzij Consument binnen de voornoemde termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in art 17. Ondernemer zal Consument; a. indien en voor zover de adresgegevens van Consument bekend zijn, tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens 3 maanden) of b. indien en voor zover de adresgegevens van Consument niet bekend zijn of wanneer het eerste aangetekende schrijven Consument om welke reden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of regionaal dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot openbare verkoop van het Product over te gaan wanneer hij in gebreke blijft, nadat de daarin genoemde termijn is verstreken. 5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte opbrengt van de Producten. Als de opbrengst van de ver- koop van het verpande Product de vorderingen van Ondernemer overstijgt wordt het overschot, indien mogelijk, aan Consument ter hand gesteld.

13 Aansprakelijkheid

1. Ondernemer is tegenover Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door Consument zijn opgedragen. 2. Het bedrag waarvoor Ondernemer aansprakelijk is te houden door Consument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op €12.500,- per Product of zoveel meer als de door Ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de koop van een Product. 3. Ondernemer wijst Consument op de beperkte aansprakelijkheid van Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product niet hoger is dan het max. bedrag voor aansprakelijkheid. Consument dient Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het Product. 4. Ondernemer hoeft geen schade aan Consument te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals o.m. schade a.g.v. een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van Consument de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan Ondernemer die zien op schade aan een Product van Consument worden door Ondernemer aan deze Consument uitbetaald. 5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. 6. Consument is tegenover Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

14 Aanvullende bepalingen bij Overeenkomst op afstand

1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet Ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan Consument de volgende informatie verstrekken: a. de identiteit en het geografisch adres van Ondernemer; b. de belangrijkste kenmerken van de Producten; c. de prijs, incl. BTW, van Producten; d. eventuele kosten van aflevering; e. wijze van betaling, aflevering en uitvoering; f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de Overeenkomst op afstand; g. termijn voor aanvaarding van het aanbod. 2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door Ondernemer. 3. Ondernemer heeft een max. levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging Ondernemer niet kan worden toegerekend. Consument en Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen. 4. Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op af- stand van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden. 5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet Ondernemer de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer Consument en Ondernemer zijn overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van Ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat Consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. Ondernemer dient Consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen. 6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt Ondernemer aan Consument de volgende gegevens: a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel; b. schriftelijk de vereisten voor gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld: I het aanvangstijdstip en duur van de bedenktijd die Consument ter beschikking kunnen staan; II dat i.g.v. gebruik maken van de bedenktijd max. de kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van Consument komen; III de informatie over de ontbinding van de lening indien Consument de koopsom financiert met een lening bij Ondernemer of bij een derde op grond van een Overeenkomst tussen Ondernemer en die derde; IV het bezoekadres van de vestiging van Ondernemer; V de gegevens omtrent de eventuele garantie en aftersalesservice; VI de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur. 7. Wanneer Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer Ondernemer in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen. 8. Retour zenden is voor rekening en risico van Consument. De Ondernemer mag bij ontbinding van Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

15 Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging

Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging van Producten geldt het volgende: 1. Consument kan voor of bij het sluiten van Overeenkomst opgave verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij Consument en Ondernemer een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen. 2. Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de adresgegevens van Consument. 3. Ondernemer dient contact met Consument op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken indien: a. de richtprijs van een Product meer dan € 100,- bedraagt en met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of b. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100,- bedraagt en met meer dan € 20,- wordt overschreden of dreigt te worden overschreden. 4. In dat voorkomend geval is Consument, indien deze prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van Ondernemer voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden. 5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening afgegeven.

16 Intellectuele eigendom

De door Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Ondernemer en/of ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van Ondernemer, is niet toegestaan.

17 Klachten en bemiddelingsregeling

1. Klachten over uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Ondernemer, tijdig nadat Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Consument zijn rechten terzake verliest. 2. Indien de klachtafhandeling door Ondernemer niet heeft geleid tot een voor Consument bevredigend resultaat, kan Consument naar keuze zijn klacht vervolgens binnen 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken, Postbus 904, 2270 AX Voorburg, tel. 0703866248 voor een bemiddelingspoging of zijn geschil voorleggen aan de geschillencommissie (zie art 18). Indien de klacht is voorgelegd aan het Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor Consument bevredigend resultaat, kan Consument zijn geschil alsnog voorleggen aan de geschillencommissie binnen 6 weken nadat is gebleken dat de bemiddelingspoging niet tot een oplossing heeft geleid.

18 Geschillenregeling

1. Geschillen tussen Consument en Ondernemer over totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten m.b.t. door deze Ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of Producten, kunnen zowel door Consument als door Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien consument zijn klacht eerst bij ondernemer heeft ingediend en vervolgens eventueel bij het bemiddelingsbureau heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien de klacht van consument niet naar tevredenheid door ondernemer en/of via de bemiddelingspoging van het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken is opgelost. 3. Is geen gebruik gemaakt van bemiddeling, dient het geschil uiterlijk 3 maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 4. Wanneer Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien Ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij Consument vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillen- commissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

19A Nakomingsgarantie NJU

1. De NJU staat ervoor garant dat Ondernemer, lid van de NJU, het bindend advies nakomt binnen 2 maanden na verzending hiervan, tenzij Onder- nemer in die tijd besluit om het bindend advies ter toetsing aan rechter voor te leggen. De garantstelling van de NJU herleeft indien het bindend advies na toetsing door rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dat blijkt in kracht van gewijsde is gegaan. 2. De NJU keert per bindend advies aan consument uit een bedrag tot max. € 10.000,-. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt het maximumbedrag uitgekeerd en biedt de NJU consument aan voor het meerdere zijn vordering aan de NJU over te dragen. De NJU zal vervolgens op eigen naam de betaling daarvan in recht vragen ter voldoening aan consument. 3. De NJU verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat t.b.v. het in behandeling nemen van het geschil door consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retour- nering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is: - aan het lid is surséance van betaling verleend; - het lid is failliet verklaard - de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NJU aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

19B Nakomingsgarantie VGZ

De leden van de VGZ dienen op eerste verzoek tot genoegen van de Stichting per te behandelen geschil in de vorm van een geldsom een garantie te verstrekken hetzij door het verstrekken van een bankgarantie volgens het model van de Stichting hetzij een zodanig bedrag aan de Stichting te betalen dat tot genoegen van de Stichting kan dienen als zekerheid voor de nakoming van de uitspra(a)k(en) van de Commissie. Bij in gebreke blijven daarvan zal de VGZ op eerste verzoek van de Stichting overgaan tot het met onmiddellijke ingang beëindigen van het lidmaatschap van de ondernemer van de VGZ. De behandeling van het geschil kan worden gestaakt bij gebreke van het verstrekken door de ondernemer van de zekerheidstelling van de nakoming van de uitspraken.

20 Afwijking

Individuele afwijkingen van deze Alg.Voorw. moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Ondernemer en Consument worden vastgelegd.

21 Wijziging

De brancheorganisaties NJU/VGZ zullen deze Alg.Voorw. slechts wijzigen i.o.m. de Consumentenbond.